Forretningsbetingelser

Gældende

forretningsbetingelser

De her beskrevne forretningsbetingelser for Quist Company ApS, herefter Quist Company gælder, såfremt andet ikke er aftalt for enhver opgave (“Opgaven”) som Quist Company påtager sig for en kunde. (“Kunden”)

 

1 Opgaven og opgaveaftale

Opgaven beskrives altid inden den påbegyndes af Quist Company i en opgavebeskrivelse (Opgaveaftalen).

I kontinuerlige kundeopgaver opdateres opgavebeskrivelsen (Opgaveaftalen) kvartalsvis, eller som aftalt i den indledende opgavebeskrivelse. (Opgaveaftalen).

Gældende forretningsbetingelser er gældende for såvel den oprindeligt indgåede opgaveaftale som den sidst indgåede opgaveaftale, samt eventuelt tilkommende opgaver på et efterfølgende tidspunkt.

 

2 Kunden

Quist Company leverer aftalte ydelser til fysiske og juridiske personer (selskaber, interessentskaber, kommanditselskaber, partnerselskaber med flere). Ved fremsendelse af Opgaveaftale påhviler det Kunden at sikre korrekt angivelse af navn og CVR-nr. og andet, som klart identificerer Kunden.

Kunden er forpligtet til at levere registreringsoplysninger og dokumentation for ejerforhold samt momsegistrering til Quist Company.

 

3 Honorar og betaling

Fastsættelsen af honorar for opgaveløsningerne baseres på en fast timepris eller aftalepris,, som herefter vil fremgå af Opgaveaftalen.

Er der ikke aftalt andet, er timesatsen DKK 900 eksklusiv 25 % moms. Der betales kun for rejsetid, såfremt dette er aftalt i Opgaveaftalen.

Quist Company fremsender altid dokumenteret omkostningsoverslag for opgaveløsningen, med specificeret timeforbrug og samlet honorar, samt estimat over forventede øvrige omkostninger.

Det påhviler Quist Company at informere Kunden, såfremt det viser sig at det samlede estimat forventes at blive overskredet.

Alle overstigninger af aftalte estimat skal godkendes af Kunden inden udgifterne afholdes.

 

4 Fakturering

Opgaven afregnes således:

Ved underskrift af opgaveaftalen betales 20% af de førstkommende 3 måneders faktureringsbeløb.

Herefter faktureres der månedsvis bagud.

Ved første månedsfakturering modregnes det forudbetalte beløb ved kontraktindgåelse.

Der tillægges moms efter gældende sats.

Betalingsbetingelser: 7 dage fra fakturadato

Ved forsinket betaling kan Quist Company opkræve renter med 2,5% pr. påbegyndt måned.

 

5 Sikkerhedsstillelse

Quist Company kan anmode om sikkerhedsstillelse for honoraret

 

6 Udlæg

Kunden faktureres særskilt for udlæg og aftalte påløbne omkostninger i forbindelse med den udførte opgaveløsning.

Ved kørsel i egen bil er Quist Company berettiget til at fakturere omkostningen efter statens gældende takster, såfremt dette er aftalt forinden.

 

7 Fortrolighed

Quist Company er underlagt tavshedspligt.

Enhver oplysning vedrørende Kundens produktforhold og priser som Quist Company erhverver sig i forbindelse med opgaveløsningen, behandles som fortrolig, medmindre der skriftligt er aftalt andet.

Quist Company er berettiget til at omtale Kundens forhold overfor 3. part, når det skønnes relevant. Omtalen skal være skriftligt godkendt af Kunden forinden, samt være i en detaljeringsgrad, der forhindrer, at konkurrencemæssig viden ikke videregives.

 

8 Afslutning af opgaven

Quist Company fuldfører opgaven indtil den som aftalt i Opgaveaftalen er fuldført.

Kunden kan til enhver tid opsige aftalen uden forudgående varsel, og Quist Company er i givet fald berettiget til at fakturere til ophørstidspunktet.

Quist Company kan afslutte samarbejdet uden forudgående varsel, såfremt Quist Company anser, at dette er nødvendigt eller hensigtsmæssigt.

Samarbejdet kan opsiges øjeblikkeligt som følge af Kundens manglende betaling af skyldige faktureringsbeløb, eller der opstår en uløselig uenighed omkring forretningsforhold, herunder moral, etik og image.

I dette tilfælde betaler Kunden for fakturering til ophørstidspunktet samt udlæg med videre.

 

9 Offentlig omtale

Quist Company kan efter at en opgave er afsluttet og blevet offentligt kendt, offentliggøre, at Quist Company har ydet rådgivning til Kunden.

 

11 Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem Quist Company og Kunden skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved Helsingør Ret.

 

12 Ansvar, ansvarsbegrænsning og erhvervsforsikring

Quist Company er ansvarlig for den ydede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Ansvaret er dog begrænset til et beløb på maksimalt DKK 100.000 pr. opgave. Ansvaret er endvidere begrænset til krav rejst eller forhøjet inden for det samme kalenderår.

Quist Company er ikke ansvarlig for Kundens økonomiske konsekvensstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image med videre eller andre former for indirekte tab.

Quist Company hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere/konsulenter, som Quist Company efter forudgående aftale med kunden, har henvist kunden til, ligesom Quist Company ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som Quist Company efter forudgående aftale med Kunden har overladt dele af opgavens løsning til.

 

Quist Company har tegnet ansvarsforsikring i et anerkendt dansk forsikringsselskab.

Forretningsbetingelser

 

Quist Company - Axel Heides Vej 26 - 2970 Hørsholm - Tlf. +45 2940 0121